Õpistsenaariumeid kirjeldava raamistiku otsinguil

Juba mõnda aega oleme üritanud leida sobivat raamistikku, mis aitaks meil kirjeldada erinevusi, mida meie interventsioon I peegeldab. Antud teemal kirjanduse ülevaade ei andnud ühtegi sobivat tulemust ning seetõttu olime sunnitud alustama oma kirjeldava raamistiku loomisega. Selleks, et mõista, mille poolest meie esimese interventsiooni käigus läbiviidud tunnid erinevad etnograafilise uurimuse käigus vaadelduist, on vaja üheti mõistetavat keelt, et erinevused edasi anda. Näiteks on meie jaoks oluline näidata, missuguseid vahendeid, aplikatsioone, veebiteenuseid õpetajad ja õpilased kasutavad; kuidas muutuvad rollid õppeprotsessis; milliseid artefakte nii õpetajad kui õpilased kasutavad ja loovad; missugused interaktsioonid toimuvad õpikuga seoses ja selle ümber jne.

Allpool on ära toodud osa uuriva õppimise stsenaariumil põhinevast kirjeldusest koos oluliste komponentidega. Antud stsenaarium viidi läbi Learnmix esimese interventsiooni käigus.

Learnmix inquiry scenario 02 part 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meie raamistikus olid olulised järgmised komponendid:

1. Osalejad (actors) – õpetaja, õpilane. Siinkohal on oluline välja tuua, kas tegevus toimub individuaalselt või grupis.

2. Tegevused (actions) – igasugune tegevus, mis viiakse läbi õpetaja või õpilaste poolt. Et mõista, mida õpilased teevad, kui nad loovad oma teadmisi tegeledes erinevate artefaktidega, on oluline vaadelda, missuguseid tegevusi läbi viiakse, kelle poolt ning kelle algatusel.

3. Kuvajad (displays) – füüsilised objektid (näiteks, arvuti, projektor, ekraan), mis on vahendajad artefaktidega töötamisel.

4. Kandjad (conveyors) – aplikatsioonid, veebiteenused, tarkvara, mis toetavad sisu loomist, esitamist, remiximist jne (näiteks, ajaveeb, iBooks, Prezi). Nö kandjate lubavused määravad ka ära, mida artefaktidega teha saab. 

5. Mikrosisu kollektsioonid (micro-content collections) – kuna õppeprotsessis ei pruugi kasutusel olla vaid õpik, siis meie e-õpiku uues kontseptsioonis me näeme sisu kui kogumit erinevatest artefaktidest, mis on erinevate inimeste poolt loodud. Nendeks võivad olla kirjastuste juures töötavad sisueksperdid, õpetajad, õpilased või kasutatakse hoopis internetiavarustest leitud materjali. Oma skeemil oleme selle tähistanud "other".

6. Mikrosisu (micro-content) – eraldiseisvad materjalid nagu näiteks pildid, peatükid, fotod, tabelid.

7. Autorid (authors) – materjali võivad luua väga mitmed inimesed, õpilased, õpetajad, kirjastused jne. Järjest rohkem kasutatakse õppetöös erinevaid pilte, filme, lugusid, mis on leitud erinevatest mitteõppealastest repositooriumitest.

See on alles algus meie raamistiku otsimisel, kuid esialgse mustandiga oleme juba suutnud näidata mõningaid erinevusi, näiteks kas ja kui suures mahus antakse õppijale võimalus olla loov ning midagi luua, milliseid erinevaid veebiteenuseid, aplikatsioone ja programme õppeprotsessis kasutatakse.