LEARNMIX projekt otsib partnereid

LEARNMIX projekti meeskond tegeleb hetkel potentsiaalsete projektipartnerite ehk siis üldhariduskoolide otsimisega, mis on juba üsna aktiivsed tehnoloogia ja mobiilsete vahendite kasutamise poolest. Kuna meie esimeseks etapiks LEARNMIX projektis on mõista erinevate mobiilsete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis, siis on meil sügisel 2013 soov läbi viia nö etnograafiline uurimus 5-6 koolis ning erinevates vanuserühmades. Etnograafiline uurimus hõlmab endas tundide vaatlusi koos fotode tegemisega kui ka lühikesi intervjuusid nii õpetajate kui õpilastega. Järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsiooni väljatöötamiseks on väga oluline mõista mida, miks ja kuidas kasutatakse (just tehnoloogiliste vahendite, digitaalsete, füüsiliste kui ka kontseptuaalsete ‘objektide’ vaatenurgast) ning milliseid õpi- ja õpetamisstsenaariume selle juures rakendatakse.
Esmamulje on väga positiivne. Tundub, et õpetajad ja koolide haridustehnoloogid on huvitatud kaasa rääkima e-õpiku disainimise ja arendamise teemadel.

LEARNMIX projekt alustab

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus alustas LEARNMIX projektiga, mille finantseerijaks on SA Archimedes alameetme “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine” raames.

Järgneva 2,5 aasta jooksul võtab haridustehnoloogia keskuse teadurite töörühm prof. David Lamas’i juhtimisel vaatluse alla viimasel ajal meedias väga palju kajastatud e-õpikute teema.

Me tõdeme iga päev, et õppijad kasutavad üha enam igapäeva elus väga erinevaid personaalseid mobiilseid seadmeid ja enda poolt valitud mitmesuguseid veebiteenuseid, mida pidevalt täiendatakse ning arendatakse edasi. See aga paneb koolid keerulisse olukorda, et sammu pidada tehnoloogiliste uuendustega. Sellises situatsioonis ei saa ka õppekeskkond keskenduda vaid ühele konkreetsele, universaalsele vahendile ja lahendusele. Me peame arvestama asjaoluga, et õppijad tulevad ühel päeval tundi oma isiklike seadmetega, et neid õppetöös rakendada. Sellest tulenevalt on LEARNMIX projekti üldiseks eesmärgiks

leida majanduslikult jätkusuutlik ja pedagoogiliselt uuenduslik lahendus järgmise põlvkonna e-õpikutele, mis oleks kasutatavad erinevate operatsioonisüsteemidega mobiilsetel seadmetel (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon).

Võrreldes teiste e-õpiku arendusuuringutega maailmas eristab LEARNMIX projekti interdistsiplinaarsus – kombineerime ja integreerime süviti inimese-arvuti interaktsioonidisaini uuringut e-õpiku jaoks innovaatiliste pedagoogiliste rakendusmudelite loomise ja testimisega. LEARNMIXi aluseks olev e-õpiku kontseptsioon on teistest sarnastest algatustest radikaalselt erinev ka seetõttu, et käsitleme e-õpikut kui ‘mash-up’ lahendust, mis koosneb kolmest eri tüüpi sisust:

(1) professionaalselt (kirjastuste poolt) toodetud sisupaketid,

(2) õpetajate loodud lisamaterjalid (nt. töölehed, esitlused, ülesanded, testid) ja

(3) õpilase poolt loodud ja re-miksitud’ digitaalsed materjalid (nt. videod, esitlused, loovtööd).

LEARNMIX projekti raames on plaanis:

– uurida erinevate mobiilisete tehnoloogiate tänaseid ja potentsiaalseid tulevasi kasutusmustreid kooli õppetöö kontekstis;

– luua eelpool nimetatud uuringute baasil ‘mashup-lahendustel’ põhineva järgmise põlvkonna e-õpiku kontseptsioon, nõuded ja disainijuhis;

– luua avatud lähtekoodiga e-õpikute autorvahend (veebirakendus + veebiteenus) ja õpilase seadmes (eri ekraanisuuruste ja operatsioonisüsteemidega) kasutatav ‘mash-up’ rakendus;

– nende kahe tarkvaralahenduse baasil luua ja testida 20 koolis vähemalt kolme erinevat tüüpi e-õpikuid;

– kavandada projektitulemuste jätkusuutlik ellurakendamine läbi jätkuprojektide;

– pakkuda välja sobiv ärimudel digitaalsete õpikute kirjastamiseks.

Seega ei ole projekti eesmärgiks niivõrd võimaldada e-õpiku kasutamist täies mahus kõigis erinevate funktsionaalsuste ja võimalustega mobiilsetes vahendites, vaid LEARNMIX projekt pigem uurib ja valideerib prototüüpide baasil praktikas erinevaid stsenaariume, kus kasutatakse erinevaid mobiilseid seadmeid ja e-õpikuid erinevates õpisituatsioonides.