Digiõpik pöörab kooli…

Kutsume teid pärast pikka suvepuhkust taas kaasa lööma digiõpikuid ning digiõppevara käsitleval konverentsil “Digiõpik pöörab kooli…", mis leiab aset reedel, 18.septembril Tallinna Ülikoolis. Tutvustame äsja lõppenud digiõpikute rakendusuuringu Learnmix tulemusi, räägime HTM digiõppevara programmist, arutleme paneeldiskussioonis kas ja kuidas digiõpik mõjutab haridusstrateegias kavandatud digipööret, uurime lähemalt digiõpikute ärimudeleid, tehnilisi lahendusi ning muutuvat õpikäsitust väiksemates töötubades, tutvustame Soome-Eesti Hariduspilve visiooni ning demome peagi valmivat digiõppevara platvormi eKoolikott.

Konverentsi pealkirja lõpp on meelega jäetud õhku, kutsudes iga osalejat enda poolt lisama kolme punkti asemel rohkem või vähem radikaalset lõppu, nt. “Digiõpik pöörab kooli pea peale”, “Digiõpik pöörab kooli digiajastusse”, “Digiõpik pöörab kooli õpikäsituse”, “Digiõpik pöörab kooli vähe" jne.

Ürituse täpsem päevakava on järgmine:

TLÜ Astra õppehoone ruum A-543

10.00 Konverentsi avamine: Digitehnoloogiate instituudi juhataja

10.10 Learnmix projekti tulemustest (M.Laanpere, T.Väljataga)

10.40 Digiõppevara programmist (HTM esindaja)

11.00 Paneeldiskussioon: Miks/kas/kuidas digipööret peaks alustama digiõpikust?

12.00 Lõuna

 

Ruumid T-409, A-440, A-447, (A-428)

13.00 Kolm paralleelset töötuba: Digiõpikute ärimudelid (A-440), Digiõpikute tehnilised lahendused (T-409), Digiõpik ja muutuv õpikäsitus (A-447)

14.30 Kohvipaus

 

Ruum A-543

15.00 Kuidas saavad Eesti õpikukirjastused ja õpetajad kasutada Soome Hariduspilve? (EduCloud RY)

15.30 Digiõppevara platvormi eKoolikott tutvustus (Net Group)

16.00 Lõpp

 

Lisaks pakume teile võimalust lõuna- ja kohvipausi ajal tutvustada ka teie endi tegemisi digiõpikute vallas teile sobiva meediumi vahendusel (poster, demo arvutis, jne.). Andke Terjele (terjev[ät]tlu.ee) või Mardile (mart.laanpere [ät] tlu.ee) eelnevalt teada oma posterettekande soovist ja ootustest pinnale/ruumile.

 

Konverentsil osalemine on tasuta, lõunasöök on osaleja oma kulul. Kui plaanite osaleda, siis palun registreeruge hiljemalt 16. septembriks aadressil: http://goo.gl/forms/WG74yj5Fal.

 

Seda kutset võib levitada ka teistele teemast tõsisemalt huvitatutele.

Kohtumiseni konverentsil!

Learnmix töötuba: e-õpikute ärimudelid

Learnmixi projekti meeskond korraldab reedel, 19. juunil järjekordse töötoa, kus vaatluse alla tulevad erinevad ärimudelid e-õpikute kontekstis. Töötoa eesmärk on koostöös kirjastuste, sisupakkujate, HITSA, ministeeriumi jne esindajatega arutleda tuleviku e-õpikutega seotud võimalike ärimudelite üle. 

Orienteeruv ürituse päevakava on järgmine: 

10:00 Tervitused ja tutvumisring

10.10 E-õpikute turundamine, müük, levitamine ja kasutamine LEARNMIX uurmistulemuste vaatenurgast – Mart Laanpere

10.40 E-õpiku ärimudelite visandamine Lean Canvas meetodil – Harri Tallinn

11.00 Rühmatöö ärimudelitega – modereerib Harri Tallinn

11.30 Kohvipaus

12.00 Rühmatöö jätkub

12.30 Rühmatööde tulemuste esitlemine

13.00 Arutelu: millised peaksid olema järgmised sammud 1-3 aasta perspektiivis, lähtudes Digiõppevara programmist

 

Learnmix HITSA hariduskonverentsil NUTT tuleb peale

Learnmix osaleb 16. ja 17. aprillil toimuval HITSA hariduskonverentsil järjekordse e-õpikute töötoaga:

E-õpik, see polegi õpik?                             

E-õpikute töötoa eesmärk on koondada e-õpikutega tegelevad uurimisrühmad, kirjastused ja organisatsioonid. Töötoas otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Missugune on tuleviku “e-õpik”? Milliseks muutub õpik, kui see paberi küljest lahti haagitakse ja üksnes elektroonsel kujul avaldatakse? Kas see on e-raamat, tarkvararakendus, kasutaja poolt kokku pandud digitaalsete õpiobjektide kogum või hoopis midagi muud?

Töötoas jagavad oma nägemust ja visiooni e-õpikutest järgmised kutsutud külalised: Terje Väljataga, Mart Laanpere (Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus), Kaido Reivelt (Tartu Ülikooli koolifüüsika keskus),  Kaarel Oja (Kirjastus Maurus)Hendrik Väli (Kirjastus Avita)Karen Kärtmann (Tartu Erakool)Tõnis Kusmin (Silmaring MTÜ)

 

Kohtumiseni konverentsil!

E-õpikute töötuba Tallinna Ülikoolis

6. veebruaril toimus Learnmix'i meeskonna eestvedamisel e-õpikute töötoa nimeline üritus. Külla tulid mitmed teemast huvitatud, alustades kirjastustest Avita, Koolibri, MTÜ Silmaring, mõned kooli õpetajad lõpetades Haridus- ja Teadusministeeriumi, eKooli, Eesti Õpetajate Liidu ja Koolitööde AS esindajatega. Tegemist oli esimese ümarlaua-üritusega sarjas, mille raames kutsuti asjast huvitatud osapooli kokku kogemusi vahetama ja arutama e-õpikutega seotud teemadel. Kuna meie uurimisrühma jaoks oli ja on e-õpikute kavandamisel oluline pedagoogikast lähtuv disain, siis esimese töötoa teemaks oli “Järgmise põlvkonna e-õpikute pedagoogilised lähtekohad, rakendusstsenaariumid ja ülesehitus”. Töötoa laiem eesmärk on käivitada ürituste sarja baasil e-õpikute uurimise, arendamise, standardimise ja juurutamisega tegeleva koostöövõrgustiku.

6. veebruari töötoas tegi Mart Laanpere ettekande, kuidas järgmise põlvkonna e-õpik võiks mõjutada õppimist ja õpetamist. Sellele järgneval tutvustusringis rääkisid osalejaid oma seniseid kogemusi ja ootusi seoses e-õpikute arenduse, uurimise ja kasutamisega. Kuna e-õpik on suhteliselt uus nähtus ning kindlat, ühist arusaama veel tekkinud ei ole, siis seda näitas ka kokkutulnud inimeste erinevad nägemused ja arusaamad. Ülejäänud päev veedeti e-õpiku kasutamise innovatiivsete näidis-stsenaariumite koostamisega, mis osutus parajaks väljakutseks, sest see nõudis raamidest välja astumist ning uutmoodi mõtlemist. Näide loodud stsenaariumist allpool.

IMG_0435

 

 

 

 

 

 

 

Aitäh osalejate ning loodame, et kõigil oli üritustelt midagi kaasa võtta.

 

Õpistsenaariumeid kirjeldava raamistiku otsinguil

Juba mõnda aega oleme üritanud leida sobivat raamistikku, mis aitaks meil kirjeldada erinevusi, mida meie interventsioon I peegeldab. Antud teemal kirjanduse ülevaade ei andnud ühtegi sobivat tulemust ning seetõttu olime sunnitud alustama oma kirjeldava raamistiku loomisega. Selleks, et mõista, mille poolest meie esimese interventsiooni käigus läbiviidud tunnid erinevad etnograafilise uurimuse käigus vaadelduist, on vaja üheti mõistetavat keelt, et erinevused edasi anda. Näiteks on meie jaoks oluline näidata, missuguseid vahendeid, aplikatsioone, veebiteenuseid õpetajad ja õpilased kasutavad; kuidas muutuvad rollid õppeprotsessis; milliseid artefakte nii õpetajad kui õpilased kasutavad ja loovad; missugused interaktsioonid toimuvad õpikuga seoses ja selle ümber jne.

Allpool on ära toodud osa uuriva õppimise stsenaariumil põhinevast kirjeldusest koos oluliste komponentidega. Antud stsenaarium viidi läbi Learnmix esimese interventsiooni käigus.

Learnmix inquiry scenario 02 part 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meie raamistikus olid olulised järgmised komponendid:

1. Osalejad (actors) – õpetaja, õpilane. Siinkohal on oluline välja tuua, kas tegevus toimub individuaalselt või grupis.

2. Tegevused (actions) – igasugune tegevus, mis viiakse läbi õpetaja või õpilaste poolt. Et mõista, mida õpilased teevad, kui nad loovad oma teadmisi tegeledes erinevate artefaktidega, on oluline vaadelda, missuguseid tegevusi läbi viiakse, kelle poolt ning kelle algatusel.

3. Kuvajad (displays) – füüsilised objektid (näiteks, arvuti, projektor, ekraan), mis on vahendajad artefaktidega töötamisel.

4. Kandjad (conveyors) – aplikatsioonid, veebiteenused, tarkvara, mis toetavad sisu loomist, esitamist, remiximist jne (näiteks, ajaveeb, iBooks, Prezi). Nö kandjate lubavused määravad ka ära, mida artefaktidega teha saab. 

5. Mikrosisu kollektsioonid (micro-content collections) – kuna õppeprotsessis ei pruugi kasutusel olla vaid õpik, siis meie e-õpiku uues kontseptsioonis me näeme sisu kui kogumit erinevatest artefaktidest, mis on erinevate inimeste poolt loodud. Nendeks võivad olla kirjastuste juures töötavad sisueksperdid, õpetajad, õpilased või kasutatakse hoopis internetiavarustest leitud materjali. Oma skeemil oleme selle tähistanud "other".

6. Mikrosisu (micro-content) – eraldiseisvad materjalid nagu näiteks pildid, peatükid, fotod, tabelid.

7. Autorid (authors) – materjali võivad luua väga mitmed inimesed, õpilased, õpetajad, kirjastused jne. Järjest rohkem kasutatakse õppetöös erinevaid pilte, filme, lugusid, mis on leitud erinevatest mitteõppealastest repositooriumitest.

See on alles algus meie raamistiku otsimisel, kuid esialgse mustandiga oleme juba suutnud näidata mõningaid erinevusi, näiteks kas ja kui suures mahus antakse õppijale võimalus olla loov ning midagi luua, milliseid erinevaid veebiteenuseid, aplikatsioone ja programme õppeprotsessis kasutatakse.

 

Töötuba ICWL2014: Tuleviku e-õpikud

Learnmix'i meeskond organiseeris töötoa "Tuleviku e-õpikud" (FeT2014rahvusvahelise konverentsi ICWL2014 raames. Töötoa eesmärk oli mõtiskleda ja arutleda e-õpikuid puudutavate mõistete, standardite ja tehnoloogiate üle, mis võiksid olla aluseks tuleviku e-õpiku arendamisel. Töötoas olid esindatud järgmised autorid ja artiklid:

 • MatchMySound: Introducing Feedback to Online Music Education

Kristo Käo, Margus Niitsoo

 • e-textbooks: towards the new socio-technical regime

Kai Pata, Maka Eradze, Mart Laanpere

 • Designing interactive Scratch content for future e-books

Mario Mäeots, Leo Siiman, and Margus Pedaste

 • Slovenian “E-school bag”

Andrej Flogie, Vladimir Milekšič, Andreja Čuk, Sonja Jelen

 • Observing the use of e-textbooks in the classroom: towards “Offline” Learning Analytics

Maka Eradze, Terje Väljataga, Mart Laanpere

 • Re-conceptualising e-textbooks: in search for a descriptive framework

Terje Väljataga, Sebastian H.D. Fiedler

 • Incorporating values into the design process: the case of e-textbook development for Estonia

Arman Arakelyan, Ilya Shmorgun, and Sonia Sousa

Ülaltoodud artiklid on varsti kättesaadavad läbi Springeri.

Learnmix sekkumas õpetamis- ja õppimispraktikatesse

Kuna meie etnograafiline uurimus näitas, et tegelikult on õpilased üsnagi passiivses rollis ning neile võimalust midagi ise luua ei anta, siis meie järgmiseks eesmärgiks oli pakkuda välja võimalusi seda olukorda muuta. Kui jaanuar ja suurem osa veebruarist kulus meile esimese interventsiooni ettevalmistamiseks, siis märtsis viisime koolides läbi “interventsioonid” ehk siis läksime koolidesse oma stsenaariumitega, mille fookuses oli õppija kui aktiivne osaleja õpiprotsessis, kellele antakse rohkem ruumi ning vabadust ise midagi luua, kuid samutii võtta suurem kontroll ja vastutus oma tegemiste eest.

Kuna võimalusi, kuidas õppijaid aktiivselt kaasata õppeprotsessi, on mitmeid, võtsime esialgu ette 5 erinevat stsenaariumi:

 • ümberpööratud klassiruum
 • uuriv õppimine
 • projektipõhine õppimine
 • probleemipõhine õppimine
 • mängupõhine õppimine

Iga meie interventsioonis osalev õpetaja sai valida, missuguse stsenaariumi järgi ta oma tunni(d) üles ehitab. Meie interventsioonis osalesid järgmised koolid:

 • Tallinna Inglise Kolledz
 • Tallinna Reaalkool
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
 • Tartu Erakool
 • Tallinna Euroopa Kool
 • Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

Neis koolides käisime vaatlemas kokku 12 erinevat tundi. Hetkel on meil käsil kogutud andmete analüüs ning tulemuste võrdlemine etnograafilise uurimusega.

Suured tänud õpetajatele ja õpilastele, kes nõustusid meiega koostööd tegema.

E-õpik kui pitsa küpsetamine

Tihtipeale on nii, et rääkides keerulisematest ning innovaatilistest visioonidest hariduses vajame metafoore, et end mõistetavaks teha. Ühel paljudest Learnmix projekti koosolekutest võtsime ette ajurünnaku, et leida see kõige sobivam metafoor elust enesest näitamaks meie arusaama tuleviku e-õpikust. Meie ajurünnaku tulemusena sündis mitu sobivat elulist metafoori, aga kuidas oleks pitsa küpsetamisega?

Kujuta ette olukorda, kus sa soovid küpsetada pitsat. Sul ei ole just soov kõike ise otsast lõpuni teha nagu näiteks hakata kokku segama sobilikku tainast. Sa lähed poodi, ostad taigna, mis on juba sinu jaoks valmis tehtud. Sul on ainult vaja pitsa lahti rullida, pannile panna ning leida sobiv kate sellele. Kas ei tule tuttav ette olukord, kus sa lähed restorani ning vaatad pitsa valikut ning iga pitsa juures sooviksid natuke midagi muuta? Lisada näiteks rohkem juustu või segada kokku ebaharilik pitsakate…

Tulles tagasi oma pitsa tegemise juurde, siis nüüd tegelikult alles kõige huvitavam tegevus algab. Sul on olemas tainas ning sa võid oma pitsa peale panna mida iganes ning mis kogustes soovid. Sa saad olla loov, katsetada, proovida, otsida… võib-olla leida internetist ideid, uurida kokaraamatuid, et mõista, kas kõik lisandid sinu pitsal tuleb panna üheaegselt või on targem pitsat mõne lisandiga enne küpsetada kui lisada teised. Kõige tähtsam on see, et see on just sinu pitsa, sinu moodi, sinu nägemusega.

pizza

Foto: Dario Alvarez https://www.flickr.com/photos/darioalvarez/5543591029/

See ei pruugi esimesel korral välja tulla kõige maitsvam ja õnnestunum, aga suure tõenäosusega sa õppisid oma eksperimendist väga palju, mida järgmine korda paremini teha.

Kas ei ole see tõeline õppimise protsess? Sul on professionaali poolt valmistatud tainas, mis on kellegi poolt juba hinnatud, kvaliteetne… ja sinul on nüüd võimalus oma teadmisi selle põhja peale ehitama hakata ning tulemus on unikaalne…

Learnmix projekt HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsil

10. aprillil tutvustasime Learnmix projekti ideed HITSA Innovatsioonikeskuse konverentsil “Pöördepunkt hariduses”. Ikka ja jälle tekkisid küsimused, et kuidas me ikkagi suudame tagada õpetaja ja õpilase loodud digitaalse materjali kvaliteedi. Learnmix projektis vaadeldakse seda aspekti natuke teise nurga alt. Nimelt, peame  mõistma, et absoluutset tõde on väga raske tänapäeval välja tuua ning igasse allikasse ja loodud materjali tuleb vaadata kriitilise pilguga. Ja seda me ju soovime ka oma õpilastele õpetada st olla konstruktiivselt kriitiline ning arendada kellegi teise poolt algatud ideid edasi.  Konverentsil olles jäi mulje, et me hakkame aru saama, et õppijate soove ja eripärasid tuleb üha rohkem arvestada, jättes neile ruumi olla loovad, ise otsustada ja valida. Lisaks ei saa enam kuidagi mööda vaadata digipöörde vajadusest hariduses. Rohkem infot konverentsi kohta leiab siit.